Цагдаагийн байгууллагын эрхэм зорилго

   

ХУУЛИЙГ ДЭЭДЛЭН, ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, АМАР ТАЙВАН АМЬДРАЛЫН БАТАЛГААГ ХАНГАХ